皇冠博彩app
热门标签

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã

时间:1个月前   阅读:3

免费专家足球贴士www.hgbbs.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。

,

Bài 3
NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Tiếp theo k trước)

*NGUYỄN HỒNG TRÀ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình cơ sở đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các TCCSĐ trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt của chi bộ”. Theo đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cụ thể hóa bằng chủ trương: “Thường xuyên, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ”1, trong đó các chi bộ, đảng bộ cấp xã thuộc đảng bộ cấp huyện được xác định là những TCCSĐ.

Do đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ cấp xã thuộc một số đảng bộ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời kỳ đổi mới là nhiệm vụ cấp thiết. Đây là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định vai trò lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh. 

Nhiệm vụ cấp thiết

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã có bước phát triển về tư duy, lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội. Ban chấp hành đảng bộ các cấp đã cụ thể hóa và phát triển các chủ trương của tỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Toàn Ðảng bộ đã có sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động đối với các chủ trương lớn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cơ bản các chính sách đã đi vào cuộc sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; lòng tin của dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng gia tăng; các chính sách thật sự trở thành sản phẩm trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn xã hội, đáp ứng kịp thời quy luật đổi mới từ thực tiễn, hợp lòng dân.

Các đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy cấp huyện. Do đó, mọi hoạt động lãnh đạo, chủ trương, biện pháp đổi mới, chỉnh đốn và tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã đều phải trên cơ sở quán triệt thực hiện và chấp hành đúng quan điểm, chủ trương của thành ủy, thị ủy, huyện ủy. Yêu cầu này đòi hỏi cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đội ngũ đảng viên của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh phải có nhận thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ của tỉnh, huyện; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, mà trực tiếp là nghị quyết của huyện ủy để từ đó các đảng bộ cấp xã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Tăng cường công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể. Đồng thời, cấp ủy đảng cũng cần bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ ủy viên các chi bộ, đảng bộ cấp xã những giá trị về văn hóa, đạo đức, có “cái tâm” trong sáng, “cái tầm” tương xứng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ trên cơ sở đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ cấp xã thuộc đảng bộ một số huyện trên địa bàn Bình Phước mới có thể được nâng cao.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh là nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho đội ngũ đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư. Vì vậy, cấp ủy, TCCSĐ phải thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên một cách toàn diện, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Quan điểm này đòi hỏi các chi bộ, đảng bộ cấp xã phải tiến hành thường xuyên và gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng chi bộ, đảng bộ; phải bám sát đặc điểm địa phương, đơn vị.


Cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Đảng

Định hướng rất quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ cấp xã hiện nay là sự cụ thể hóa những nguyên tắc, quy định của Đảng, của tổ chức đảng cấp trên thành nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ công tác… phù hợp đặc điểm nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng đảng bộ cấp xã để thống nhất thực hiện đảm bảo chặt chẽ, làm cho các hoạt động đi vào nền nếp, có chất lượng và thực sự gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ. Đồng thời, đây là biện pháp quan trọng bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong các chi bộ, đảng bộ cấp xã; là cơ sở đấu tranh với những biểu hiện tùy tiện, vi phạm nguyên tắc trong sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của các chi bộ, đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện nay. Định hướng này đòi hỏi việc xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc của đảng bộ cấp xã phải trên cơ sở Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy định của tỉnh, huyện ủy về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, chế độ công tác của các cấp ủy, TCCSĐ và hướng dẫn của cơ quan chức năng… Trên cơ sở đó rà soát lại toàn bộ nội dung quy chế, đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp trong từng giai đoạn…

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và triển khai thực hiện của các cơ quan tham mưu của Ðảng ở cấp xã. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của UBND cùng cấp phù hợp yêu cầu thời kỳ mới, bao quát được nhiệm vụ quản lý toàn xã hội, bảo đảm tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Ðẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND cùng cấp, cùng với đó là sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo hướng tinh gọn gắn với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa dân, hình thức… Đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên trách có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn - nghiệp vụ cao, có kỹ năng lãnh đạo và quản lý để làm cho đường lối đó thành hiện thực ở cơ sở. Vì vậy, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, dù trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách nào cũng phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết giữ vững nguyên tắc lãnh đạo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng và tổ chức Đảng.

Nâng cao năng lực dự báo và xử lý tình huống

Mục tiêu của Ðảng bộ tỉnh đặt ra để nâng cao năng lực thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách và tổ chức thực hiện của đảng bộ cấp xã trong thời kỳ đổi mới là cấp thiết, song những kinh nghiệm về xây dựng Đảng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp xã có nơi chưa thiết thực, còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Thời gian tới, để góp phần tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy yêu cầu đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh đạo cơ sở xây dựng, hoàn thiện, phát huy sức mạnh, hiệu quả của hệ thống chính trị, trên cơ sở mối quan hệ mật thiết trong cơ chế vận hành “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Song song đó, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người đứng đầu để họ có bản lĩnh chính trị độc lập, vững vàng, không lúng túng trước khó khăn, thử thách; không dao động trước sự tiến công, xuyên tạc từ bên ngoài… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng trong bối cảnh mới. Thường xuyên quản lý chặt chẽ đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời những hiện tượng vi phạm pháp luật và Ðiều lệ Ðảng để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực cầm quyền trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và phải có tác dụng giáo dục sâu sắc, hiệu quả thiết thực.

Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao năng lực dự báo và xử lý các tình huống do thực tiễn đặt ra; đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược không những giỏi trong chỉ đạo thực tiễn mà còn có tư duy sáng tạo, có tầm nhìn xa trông rộng và xử lý các tình huống do thực tiễn đặt ra… Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và toàn xã hội, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


1Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, tr.112

上一篇:「有礼貌的变态」出没竹科!在地居民曝奇幻经历 网看全惊呆

下一篇:Ba xe tải bốc cháy sau tai nạn liên hoàn

网友评论